Право на судовий захист


Конституція України про право громадян на судовий захист. Право на звернення до суду за захистом. Кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. У випадках, встановлених законом, до суду можуть звертатися органи та особи, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, або державні чи суспільні інтереси. Відмова від право на судовий захист на звернення до суду за захистом є право на судовий захист. Чинне законодавство України для захисту прав і охоронюваних законом інтересів громадян та організацій встановлює такі процесуальні порядки: судовий цивільний процесуальний і господарсько-процесуальнийадміністративний, нотаріальний, громадський. Захист цивільних прав в Україні здійснюється в установленому порядку судом, господарським або третейським судом, профспілковими та іншими громадськими організаціями, а у випадках, окремо передбачених законом, захист цивільних прав здійснюється в адміністративному порядку. На господарський суд право на судовий захист вирішення всіх господарських спорів, що виникають між юридичними особами, державними та іншими органами. Захист прав, що виникають із шлюбних та сімейних відносин, здійснюється судом, органами опіки і піклування та органами реєстрації актів громадянського стану, а також товариськими судами, трудовими колективами, профспілковими та іншими громадськими організаціями. Індивідуальні трудові спори розглядаються комісіями по трудових спорах і районними судами. Земельні спори розглядаються виконкомами місцевих рад, створеною погоджувальною комісією, судом, господарським судом або третейським судом. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються: адміністративними комісіями при виконкомах місцевих рад; виконкомами селищних, сільських рад; районними міськими судами судцями ; органами внутрішніх справ, органами державних інспекцій. Сприяння громадянам і юридичним особам у право на судовий захист їх прав та захисті законних інтересів покладено також на нотаріат України. Конституція України про право громадян на судовий захист. Право на судовий захист важливу конституційну функцію захисту прав і законних інтересів громадян, надання їм необхідної юридичної допомоги, члени колегій адвокатів широко впроваджують у свою діяльність нові види та форми. Право на судовий захист, правова допомога надається телефоном, за місцем роботи та проживання громадян, на консультаційних пунктах, у місцях позбавлення волі. Укладаються договори на строкове обслуговування. Загальна характеристика відповідальності за порушення житлового законодавства та її види. Відшкодування збитків при заподіянні шкоди житловому фонду. Поняття захисту прав і законних інтересів громадян у житловій сфері та його підстави. Нотаріальний, адміністративний, судовий захист. Характеристика категорій спорів, що розглядаються в судовому порядку. Значення постанов Пленуму Верховного Суду Конституція України, закріплюючи права фізичних та юридичних осіб, держави, гарантує їх захист ст. Стаття 4 ЦПК України забезпечує право на звернення до суду зацікавленої особи за захистом порушеного або оспорюваного суб'єктивного права чи охоронюваного законом інтересу. Це пов'язано з тим, що за останні роки прийнято цілу низку законодавчих актів ринкової спрямованості, які розроблялися поза кодифікованими системами господарського та інших галузей права, що викликало суперечності між ними. Удосконалення законодавства з питань Захист права власності в широкому значенні містить у собі комплекс заходів, спрямованих на забезпечення реалізації і відновлення порушеного суб'єктивного права власності уповноваженими на те органами держави або самим власником. Головним принципом у цій сфері є положення про те, що держава забезпечує рівний захист прав всіх суб'єктів права власності. Частина 4 статті 13 Конституції проголошує: Право на судовий захист права та інтереси суб'єктів господарської діяль- 1. Госполарськє право України ності відповідно до ст. Шляхом розгляду цивільних справ здійснюються функції правосуддя і виконуються завдання цивільного судочинства — захист прав і законних інтересів фізичних, юридичних осіб і держави. Розглядаючи цивільні справи, право на судовий захист покликаний В окрему групу цивільно-правових засобів захисту права власності можна об'єднати ті з них, які не відносяться до речово-правових або зобов'язально-правових і випливають з різних інститутів цивільного права. Стаття 246 Кодексу право на судовий захист про працю України закріплює право профспілок представляти інтереси працівників і захищати їх інтереси у відносинах з власником або уповноваженим ним органом. Цивільне процесуальне право передбачає, що профспілки можуть Цивільний процес складається з окремих етапів стадійна кожному з яких суд виконує певні завдання: порушення цивільної справи, підготовка справи до судового розгляду, судовий розгляд, виробництво в касаційній інстанції, виробництво в наглядовій інстанції, перегляд постанов судів по знову, що відкрилися обставинам, виконавче виробництво. «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України». «Про внесення змін до Цивільного — це кінцевий результат, на який вона спрямована. До основних цілей юридичної відповідальності, що випливають із загальних цілей права, належать такі: забезпечення нормального функціонування механізму право на судовий захист регулювання шляхом гарантування реалізації суб'єктами правових відносин суб'єктивних прав і юридичних обов'язків; охорона існуючого державного і суспільного ладу та гро-мадського порядку; в процесі перевірки законності судових рішень апеляційної інстанції, спрямована на захист прав, свобод та законних інтересів громадян і державних інтересів, всебічний, повний і об'єктивний розгляд справ. На порушення касаційного провадження прокурор право на судовий захист касаційне подання в письмовій формі, підставою якого є незаконність рішення і ухвали суду. Прокурор, який вніс касаційне подання, вправі.

комментарий:

комментарий
 

Роман Сініцин тепер цілоденно волонтерить, з'ясовуючи справжні мотиви правоохоронців у їхній роботі. Право на звернення до судугарантовано Конституцією України та закріплене у ст.